Zůstaň v kontaktu


Domů > info

Podmínky použítí a informace o zpracování osobních údajů

1. Prostředí staretridy.cz provozuje provozovatel (viz níže).
1.1 Prostředí umožňuje zaregistrovaným uživatelům výměnu informací s ostatními uživateli.


2. Zásady ochrany osobních údajů
2.1 Bc. Martin Pruša jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů.


3. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
3.1 V souvislosti se základním zajištěním funkce, které jsou jeho podstatou, jsou zpracovávány údaje poskytnuté v registraci a případně údaje o používání online účtu na základe oprávněného zájmu správce. Tyto údaje jsou zpracovávány např. za účelem udržování kontaktu s uživateli, správy účtu člena, kontaktu v případě problémů s účtem nebo podezření na neužití třetí osobou apod.
3.2 Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro základní fungování programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb.
3.3 Správce osobních údajů vede elektronickou databázi, ve které eviduje osobní a kontaktní údaje uživatelů a zpracovává veškeré osobní údaje podle volby uživatele.
3.4 Při návštěvě internetových stránek staretridy.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookie na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.
3.5 Dále jsou zpracovávány osobní údaje uživatelů v rámci předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužívání v souvislosti s použitím systému. K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce a to konkrétně za účelem předcházení a odhalování jednání, která by mohla ohrozit majetek, obchodní tajemství, práva duševního vlastnictví a dobrou pověst správce nebo majetek jednotlivých uživatelů systému.
3.6 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. Na základě zvlášť poskytnutého souhlasu uživatele dochází k vytvoření profilu tohoto uživatele, jak je uvedeno výše.


4. Jak se dostávají údaje do naší databáze?
4.1 Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od uživatelů.


5. Doba uchovávání?
5.1 Údaje uživatelů jsou uchovávány po celou dobu trvání účasti uživatele v systému a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících ze systému.


6. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
6.1 Jako uživatel systému máte
a) právo se obrátit na provozovatele a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jejich zpracování a právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má provozovatel k dispozici;
b) právo na opravu nepřesných či neúplných údajů;
c) právo na výmaz osobních údajů např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;
d) právo na omezení zpracování,
e) právo na přenositelnost osobních údajů,
f) právo uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu provozovatele včetně profilování. V případě, že provozovatel neprokáže přesvědčený oprávněný zájem na zpracování, nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud vznesete tuto námitku, provozovatel dále nebude vaše osobní údaje zpracovávat.
6.2 Uvedená práva mohou být uplatněna na kontaktní emailové adrese info@spravcesite.net. S případnou stížností se lze obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.


7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
7.1 Všechny osobní údaje zpracovává správce.
7.2 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
7.3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je programování systému apod.
7.4 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí.


8. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Provozovatel: Bc. Martin Pruša IČO: 87636565, e-mail: info@spravcesite.net